رفتم یه سریال گرفتم یه هفته طول کشید تا برسم به قسمته اخر اونوقت 10 دقیقه اخر که همچی معلوم میشه نمیاد اومدم سرمو بکوبم تودیوار دیدم خیلی درد داره تصمیم اوز(عوض..) شد توراهه افق بودم که سنگینیه یه نفرو حس کردم برگشتم دیدم لوکه خوش شانسه زیره چششم کبوده پرسیدم چی شده دادا (اره بچه محلیم) بگو کودوم نامردی زده گفت با دالتونا دعوا کردم 4 به 1 زدنم گفتم واسه چی اخخنثی