ما بچه بودیم روغن میریختیم روی کتاب داستان تا روغنی بشه و به تعداد کتاب های روغنی مون اضافه بشه.

ولی بچه الان لیلی و مجنون رو با تبلتش میخونه .

مگه مادووشواری داریم؟؟