عاقا جون خودم من دیگه میخوام این کارو بکنم

هروقت رفتم دسشویی لب تاپم و با خودم ببرم اونجا هم کار خودمو انجام بدم هم پست بزارم 

والا از بس که سوژه به ذهن ادم میرسه....