من : مامان قبض اب 100 تومن امده 

مامانم : اخرش تو با این اینترنت ما رو به خاک سیا می شونی 

من : به پیر به پیغمبر اینا ربطی به هم نداره

مامانم : خفه شو فکر کردی من سر در نمیارم

شرکت مخابرات :| 

معاون سازمان سنجش :| 

بقالی سر کوچه :|