یادمه سر کلاس ریاضی معلم یه جک گفت کلاس رفت رو هوا من داشتم رو مسئله ریاضی فک میکردم. بعد یه دقیقه که کلاس ساکت بود با صدای بلند زدم زیر خنده.همه برگشتن منو نگا میکردن. معلم برگشت بهم گفت خوب میشی.کصافط همه بهم خندیدن