هر وقت مامان بابام میان اتاقم با این صحنه مواجه می شن که من با جدیت دارم روی صحفه خالی refresh می کنم