دستورالعمل ها: به وسیله ماوس به سمت دروازه کلیک و گل بزنید.