اغغغغغغغغغاااااااا نویسنده می پذیریم با شرایط زیر :

1- مث خودم باحال باشه!!!!

2- هر روز حداقل 5 پست در فروم و 10 پست در سایت بذاره!!!!!

3- عضو گیری کنه.

4- هیچی دیگه همینا...

هر کی حاضره اول عضو بشه بعد با هم صحبت میکنیم.

کوچیک شما KamyR