پسرکی یک شب رو کرد به آسمانو به ماه گفت:چرا دوست دختر من یک گل رز را که یک روز براشزنده میمونه و بعد خشک میشه دوست داره،ولی من که هر روز براش میمیرم و زنده میشمرو دوست نداره؟ ناراحت

ماه جواب داد:خیلی قشنگ بود با اجازه share می کنم!!!قهقهه