دیروز بابام تو خونه داد میزد "آبروم و نبر !!!! آبروم و نبر !!!! "
تو اتاق بودم گفتم برم ببینم داداشم باز داره چ کار مي کنه ( آخه تو کار پخش تجهیزات برا چارشنبه سوریه :)))
) دیدم بابام داره دنبال مورچه میدوئه !!!!
گفتم چ کار مي کني؟؟؟?
گفت : داره "آبروم و میبره "!
نیگا کردم دیدم مورچه با ریفیقش دوتايي دارن يکي از پسته هامونو میبرن :)))
خداییش حق داشت بابام اونطوري داد میزد :)))