مخاطب خاص: عجقم املوز چکالا کلدی..!؟!
من: عاپو سیرو جقی لا جیلی..!!
مخاطب خاص: یعععنی چی..؟!!!!
من: یعنی سیگلا قیلی غارلو ...!!!!!
مخاطب خاص:اصن ولش کن.. بیا بحثو عوش کنیم..!!!.
من:..(آخیش بالاخره درستش کردم)...(: