تهران به کابل 1500 کیلومتر
کابل به تهران 1500 کیلو متر

طبقه اول به هشتم: 8 طبقه
طبقه هشتم به اول:8 طبقه

بچشنبه تا شنبه: 2روز
شنبه تا بچشنبه 5 روزکلافه