چنـــــــــد سوال بی جواب! (جدید!)
1ــ چــرا رد شدن از چراغ قرمز تخلفه امـــا وایستاد پشت چراغ سبز تخلف محسوب نمیشه؟!
2ــ چــرا جمعه به شنبه نزدیکه ، اما شنبه از جمعه اینقد دوره؟!
3ــ چــرا موقعی که دوس داری با فامیل رو بوسی کنی طرف مقابل صورتشو رو جلو نمیاره ، اما موقعی که تو دوس نداری با کسی رو بوسی کنی طرف با دو کیلو آب دهن میاد استقبالت؟!
** چرا... نه واقعا چرا؟