برای در رفتن از کار خونه تکونی کدام یک از اقدامات زیر رو اجرا میکنید؟
1ــ خود را به کوچه علی چپ میزنید !
2ــ به بهانه ای از خونه میزنید بیرون!
3ــ داد میزنید:مـــــــامــــــــــان دارم درس میخونم!
4ــ دادمیزنید: آخــــــــه کمرم !!
5ــ همه ی موارد بالا رو اجرا کردم ، نشد !!!!!!