دختر داداشم عسل 5 سالشه اومده میگه عموجون! میگم چیه؟ میگه دوستام دوس پسل دالن منم می خواااام چیکار کنم؟؟؟
من:فکر کن من دوس پسرتم،چیکار می خوای بکنی؟
عسل:برم پوز بدم!
من:که چی بشه؟
عسل:چشه پلستو اینا،مهسا اینا،سمانه اینا دلبیاد!
من در اعماق قلبم:خدای من ماهم بچه بودیم... هععععععععی
من خطاب به برادرم:اخوی گرامی لدفن به تربیت بچه بیشتر رسیدگی فرمائید.
عسل خطاب به من:بیا بریم تو اتاق باهات حرف خصوصی دارم!
من:(
عسل:)
اخویo!O