سری پیش سر کلاس بودیم اوستاد درسش عغب موند بود داش تن تند درس می داد یه دفعه یه دختره کلاسمون گفت اوووووستاااااااااد!من جا مووووندممممم!
منم نه گذاشتم نه برداشتم گفتم با سرویس بعدی بیا!خخخ
همگان موزائیک گاز زدندی واستاد مرا بیرون کردندی!