مــا پارســـال عیـــد نرفتیـــم جزایـــر قنــاری :( 
امســالم نمیـــریم ایتــالیــا
کــلا مـا ایجــوری هستیـــم هـــر ســال تصمـــیم میگــیریم یکـــی از کشـــورای خارجیــــو نریم !
شمــــــــــــا چطور ؟؟ :|