فن هاي كيسمو در اورده بودم يادم رفته بود كه كجا بايد نصب كنم(نخند.خودتي)به بابام گفتم:بابا تا من ميرم يه جايي تو ببين بايد چي كار كنيم.تا اومدم برم يهو بابام گفت:رحمان بيا پيداش كردم.چشتون روز بدنبينه ديدم فيش هاي دو تا فن هارو به هم وصل كرده.حالا مگه ميشه راضيش كرد كه اينطور نيست؟!
من:-000000
باباx:-(((
استيو جابز بد بخت درحال لرزيدن تو قبر:-00000000000000000000