یـــه بـارم خــــــونــــه ی همســــــــایــــــه مـــــــــــــــون آتیــــــش گــــرفته بـود
یکــی از همسـایه هــــــــا زنــــگ زده بود آتــــــش نشـــــــانی،
خــــــلاصه کلــــــی منتظـــــــر شــــــــــــــدیم آتــــــش نشــــــانی نیـــــومدش داداشـــــــم رفـت دوبـاره زنــــــگ زد و گفـــــت:
آقــــــا اینجـــا آتیــــــش گـرفتــه پَ چـرا کســـــــی رو نفرستـادین
…آتـش نشـانیـه سـریع برگشـت گفـت:
آخـه کجـا؟آدرس بـدین چـرا قطـع میکنـــــین آخــه؟؟
بعــــدا کاشـف بـه عمـــل اوومــــــــــد کـه بعـــــله آقـا بهـروز(همـسـایمـون) کـه بـه آتـش نشـانی زنـگ زده بـود،گفتـه بـوده اینـجا آتیـش گـرفتـــــــه و قطـع کـرده همیــــــــن!!:))))))
همستــــــــــــایه س مــا داریـم؟:دی