عیـــــد ســـــــال قبـــــــل رفتــــــــــه بودیـــــم ............... (حـالااســـــم شـهرشـــــو نمیگــــــم)
رفتیـــــــــــم از یکــــــی از مکـــــــان هـــــــای تاریخــــــــش دیـــــــدن کنیـــــم
دم درب ورودی نوشتــــــه بــــــود:
بــــــــه دلیـــل اتمـام بلیـــط تــــا اطــــلاع ثــــانـــــوی بـازدیـد از از این مکــــان رایگــــــان اســـــت!
بــــــه همیــــــــــن برکـت قســـــــم!