سبزبد‌ترین قسمت توالت فرنگی‌؟؟؟؟؟؟؟
اینه وقتی‌سیفونُ میکِشی به جای این که اقدامی در رابطه با حذف عامل بیگانه بکنه ،بعد از چرخ چرخ عباسی ، صاف ذُل میزنه تو چشاتُ میگه: عمو یه دور دیگـــهسبز