دیروز شامپو خریدم روش نوشته این محصول را به مو هایتان آغشته كنید و پس از ماساژ آبكشی نمایید...
میخواستم بریزم تو حلقم غرغره(قرقره)كنم خدا خیر شون بده آگاهم كردن.