آقا ما داییمون یه گودزیلای گنده داره نگو
این گوزیلاهه با من بیشتر از همه جوره یه روز اومد بپره رو کمرم اونم با سرعت تمام وقتی دیدم چشمام چپ و چوله که دیگه کار از کار گذشته بود و با زانو زده بود به ستون فقراتم
ینی اگه به میله گرد میخورد خم میشد اما اون لحظه نفسم بند اومده بود و بنفش شدم
حالا پریده گلوم رو گرفته میگه میخوام خفه کنمت
فک کنین یه گودزیلای 30 کیلویی
بزنه تو کمرت اونوقت گلوت رو هم بگیره
بغرعان دیگه از حال رفتم
یهو سرم گیج رفت خم شدم دوباره گودزیلاهه با زانو افتاد پشت دست راستم
اینقد عصبی شدم که داشتم روانی میشد
ینی داشتم منفجر میشدم 30 کیلو یهو یه جا رو دستم بیاد با سرعت تمام
محمکم مشت کردم کوبیدم به زمین جوری که زمین صدا کرد
حالا دستم از مچ در رف
دارم گریه میکنم این گودزیلاهه میگه برو بابا الکیه
الان دارم با دست چپم براتون مینویسم
بنظرم اگه 24ساعت دیگه خونمون میموندن من الان کل بدنم تو گچ بود