رنجنامه یک نوجوان 15 ساله: وقتی یه صحنه ماچ و بوسه از کانالهای ماهواره
ای پخش میشه همه اعضای خونواده چهار چشمی منو نیگا میکنن ، انگار که من
دارم اون صحنه رو بازی میکنم