فرهنگ لغت جدید ...

داشبورد : تخته ای که ماله داداش است

نیمکت : بچه گربه

پاکت : پای گربه

الوار : ترکهای عربستان بجای هست میگویند .( وار = هست )

نفربر : آسانسور

سرهنگ : کسی که سرش هنگ کرده   نیشخند