چند وقت پیش دخترداییم به دنیا اومد هممون بیمارستان بودیم پسرداییم خیلی نگران و مضطرب اومد پیش داییم خیلی جدی و شیک گفت : بابا بابا دکتر نگفت آبجیم دختره یا پسر ؟؟؟؟
فکرکنین پرستارا از خنده داشتن روده بر میشدن
بیچاره پسرداییم از خجالت آب شد