از یارو میپرسن اهل کجایی؟

میگه : USA

میگن : آمریکا

میگه : پـَ نـَ پـَ   یونجه زار سبز علیگودرذ!!!!!!!