یارو تو دریا قرق (غرغ / قرغ) شد اون دنیا ازش میپرسن چرا کمک نخوالستی میگه من تند تند آب میخوردم فقط فرصت میشد بگم سلام بر حسین!!!!!