نامرد رفیقم بهم میگه یکی از فانتزیام اینه که بزنم پس سرت ...شتررررق !!!!!!

بعد بشینیم با هم بخندیم!!!!!

رفیقه ما داریم عایا ...؟!