بـا چـن تا از رفــیقـام رفـــته بـودیــم اســتخر ، بـعد ِ کـلی شـنا کردن خـسته شـده بـودم اومـدم یـکم ایـنور تـر از آب دراز کـشیده بـودم نفس نفـس مـیزدم .. 
(بدجــور خسـتـه بودم،نـامـردا چـن نـفـری بـه قــصد کـشت کلمو کرده بـودن زیـر آب^_^)
آقــا تـو هـمین هـیری ویـری یـدفـه دیــدم یـه نـفر داد زد :آقــا پــسر !!! آقــا پـســر بـیـارش بـیرون داره مـیمیره!!!زود بـاش الان خــفه مـیشه!!!
اوه اوه اوه
مــن ُ مــیگـی؟؟؟
حـالا از شــانسمم رفـیقـام رفـته بودن قـسمــت سـونـا خـشک تـهـنا بـودم اونـجا ..
یـه نـگاه انــداخـتـم دیــدم یـه پـسـر ِ جــوون داره دسـت و پــا مـیزنه و یه شـلپ و شـولوپـی راه انــداخـته کـه بـیا و تـماشـا کـن!!!
یـدفـه عــین ِ وحـــشـیا D-: پــریدم بــالا شـروع کـردم کـولی بـازی درآوردن (:
پـریدم هــوا داد زدم:یــــــا ابـــــالفـــــــضل ^_^ .. بــگیریــدش!!! بــگیریــدش مـــــــــُرد !!! (یاد ِ حـرکتم میفتم غش میکنم أ خنـده^_^)
دیــدم چـند نفــر دارن عــینهـو چـی مـیخندنــا !!
مـنم که حــس انسان دوستـانه م گـُل کـرده بـود زود تُن سـریع پــریدم تـو آب رفــتم پـیشش بـدبخـت پـسره داشـت خـودشــو مـُفــبری مـیکرد (:
سـریـع بـا یـه دســت از زیـر ِ چـونـه ش گـرفـتم بـا یـه دسـتم از مـوهـاش! ، کـله شو آوردم بـیرون یـکم نـفس بـکشه (:
یـنی صـحنه رو تـصور کـن چونه شُ بـا دست ِ راسـت مـوهـاشو بـا دسـت ِ چـپ :)))
عـاقـا یـه لـحظه نـیگـا کـردم دیـدم پـسره تـو هـمون حـالـت یـه لـبخـند زده داره نــیگـام مـیکنه :)))
چـشاش مـظلوم ، یه لبـخند ِ مـلیـح رو لـباش :)))
یـدفـه پـسره گـفت : داداشی مـوهــام کـنده شــُد :)))
خخخخخخخ
یـدفـه دیــدم خـود ِ پــسره و چـن نفر که کـنار آب بـودن دسـتشونو گـذاشـتن رو دلــشون دارن عـینهو چـی مـیخندن!!! :)))
بـــعلــه اون پـسره خـودش نـجات غــریق بـوده و بـا رفــیقـاش بـنده رو ایــسگاه صـلواتی کرده بــودن:)))
یـنی مـرد نـیستم اگـه دفـعه ی بـعد آب اسـتخر ُ کـثیف نــکنم ^_^
پـسـره چـوپـان دوروغــگوئه کـصـافططط!!! اییییییییش ^_^