تـــوفــامـیـلـمــون یـــه بــچــه ابــتــدایـــی داریـــم بــه هــمــه دخــتــرای هــمــســن وســالِ خـــودش شــمــاره تــلــفــنــشــو مـیـده
اونـــوخــت مــن هــنــوز مــیــتــرســم بَــرا دخــتــرای فــیـسـبـوک روی Add Friend کــلــیـک کــنــم
آخــــه از چـــــی بــــگـــم بــرات ؟؟؟؟